Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden bij elke werknemer/stagaires van SANHSHINE, voor iedere aanbieding, behandeling, en tussen iedere transactie tussen SANSHINE en de cliënt waarop SANSHINE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Allround beautysalon SANSHINE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goede vakmanschap uitvoeren op de grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SANSHINE zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Contact

Contact over behandelingen dient via whatsapp of via een telefoongesprek te verlopen. Medewerkers van SANSHINE zijn niet verplicht te antwoorden buiten de openingstijden. Contact over behandelingen gaat alleen via contact gegevens van SANSHINE. Contact via cliënt naar een medewerker privé hoeven niet beantwoordt te worden.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later in de salon aanwezig is na de afgesproken tijd mag SANSHINE 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

5. Betalingen

SANSHINE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de online boekingsapp. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar gemaakt in de salon en op sociale media. De cliënt moet meteen na de behandeling de betaling en de betaling van eventuele producten contant of via pin meteen te voldoen. Achteraf betalen of betaalverzoeken is niet mogelijk. SANSHINE geeft in geen enkel geval geld terug.

6. Aanbiedingen

Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

7. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet SANSHINE voor de eerste behandeling alle persoonsgegevens die SANSHINE aangeeft noodzakelijk te zijn.

8. Geheimhouding

SANSHINE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, SANSHINE verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

SANSHINE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SANSHINE is uitgegaan van de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. SANSINE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

10. Garantie

SAHNSHINE geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten. De garantie vervalt indien:
– De cliënt de wimpers/nagels/haren/wenkbrauwen heeft laten onderhouden door een andere salon;
– De cliënt de nazorg niet opvolgt;
– De cliënt onjuiste informatie heeft opgegeven voorafgaand voor de behandeling;

11. Beschadiging & diefstal

SANSHINE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigen. SANHINE meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via whatsapp of schriftelijk gemeld worden bij SANSHINE. Indien de klacht gegrond is, zal de behandelde styliste de behandeling opnieuw verrichten. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag of een gedeelte daarvan terug kunnen vorderen.

13. Allergische reacties

Mocht er een allergische reactie ontstaan is de cliënt verplicht zo spoedig mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking dit via whatsapp of schriftelijk te melden bij SANSHINE. Eventuele dokterskosten zijn voor de cliënt zelf.

14. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben alle medewerkers/stagaires van SANSHINE het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

15. Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SANSHINE verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van SANSHINE, of om een andere reden persoonsgegevens aan SANSHINE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie. Vraag hierom bij interesse.